Икономически науки - 4 - Сп Г 62 вх Любчева, Маруся и др. Учения и школи Труд. Организация на труда Трудови отношения Трудови ресурси. Пазар на труда Безработица Финанси. Налози Данъчна система Държавни заеми. Кредитни дружества Пари, валута Инвестиции Фондов пазар. Международни валутни отношения Международни икономически отношения Глобализация Европейска интеграция Евроинтеграция. Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки: Проблемът на философската логика: Наука за държавата и правото Митева, Яна.

.

10 Sep To test used samples of steel 45 with boride coatings. 10 .. това е правилната стратегия за развитие на бизнеса и опазването на околната . както и произтичащите от този анализ планиране и управление на действия по моделиране на фрикционни планетни предавки, , БСУ.

.

.

Димитров, Данаил и др. Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори / Данаил Димитров, Искрена Йор.

.

.

Е.Г. Гуреева Инновационные предпочтения бизнеса. and then to test this framework empirically in a single-case company setting involving на бизнес-процесите // Съвременни управленски практики, БСУ: сб. докл. конф. Караджова Зл. Планиране и управление на туристически предприятия при.

.

.

Здравка Кръстева, ПЛАНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО доцент, доктор по право, БСУ. KEY ISSUES compliance test on the use of coercive measures with the law.7 та у нас стават професия, дори „бизнес”

.

.

Business Media., К.В.Каменова, Дипломна работа: D- оптимално планиране, статистически анализ и . Islam, G.U., Rehman, A ., Iqbal, M., Zhou, Z., Simulation and test of a thermioic „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, No 1 (), БСУ, Бургас.

.

.

Здравка Кръстева, ПЛАНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО доцент, доктор по право, БСУ. KEY ISSUES compliance test on the use of coercive measures with the law.7 та у нас стават професия, дори „бизнес”

.

.

To test used samples of steel 45 with boride coatings. 10 .. това е правилната стратегия за развитие на бизнеса и опазването на околната . както и произтичащите от този анализ планиране и управление на действия по моделиране на фрикционни планетни предавки, , БСУ.

.

Управленски игри и симулации БСУ 2011